Tuinreglement

Tuinreglement Tuinieren voor Ouderen

 

Met nadruk vermelden wij dat de stichting en tuinen in stand worden gehouden door vrijwilligers.

Het feit dat de tuin mogelijk is door vrijwilligers is fijn, maar maakt ook kwetsbaar. Zonder vrijwilligers is het gedaan met TvO.

 Het is goed als iedere tuinder dat beseft en zich daarom aan een aantal afspraken houdt.

  

1. Huur en opzegging

* De huur loopt van 1 januari tot 31 december; wilt u de huur opzeggen dan dient u dit uiterlijk 1 december aan het bestuur kenbaar te maken. Bij opzegging na deze datum is men ten minste de contributie voor het komend jaar verschuldigd. De tuin moet schoon opgeleverd worden. Vanaf januari 2017 betalen nieuwe huurders hiervoor een borg. Indien men de tuin na opzegging
schoon oplevert, krijgt men dit bedrag terug; dit ter beoordeling van het bestuur

* Elke huurder ontvangt 1 sleutel, hiervoor dient een borg te worden betaald. Bij het beëindigen van het tuinlidmaatschap krijgt men bij het inleveren van de sleutel de borg terug. Bij verlies kunt u, tegen kostprijs, via het bestuur een vervangende sleutel aanschaffen.

  

2. Contributie

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld.

  

3. Toegang

* Het tuincomplex is het gehele jaar toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.

* Auto’s mogen alleen in de daarvoor bestemde vakken geparkeerd worden. Wanneer daar geen plaats meer is dient u zelf een plekje te zoeken in de wijk.

* (Brom)fietsen dienen tegen de daartoe bestemde rekken bij de ingang geplaatst te worden en niet op de paden.

* Het is niet toegestaan op de tuin te fietsen.

* Wanneer u weggaat, dient u alles op slot te doen.

  

4. Tuingebruik

* De tuinder is zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van de eigen tuin en de algemene paden die aan de tuin gelegen zijn. Zeer slecht onderhoud kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap.

* De tuin dient als moes- en/of bloementuin te worden gebruikt.

* Onder moestuin wordt verstaan een tuin waarop verschillende groenten, kruiden of fruit      worden verbouwd. Er mogen op de tuin dus geen andere bomen dan fruitbomen worden gehouden. Fruitbomen en struiken mogen maximaal 250 cm hoog zijn. Zij dienen op het daartoe geschikte tijdstip elk jaar op deze hoogte te worden teruggesnoeid. Tevens mogen zij geen overlast bezorgen aan uw medetuinders.

* Voor bemesting of bestrijding van ongedierte is uitsluitend het gebruik van ecologische middelen toegestaan.

* De afzetting van de tuin mag niet hoger zijn dan 60 cm en dient een open structuur te hebben. Het gebruik van plastic voor een afzetting is verboden. Bij twijfel overleg met het bestuur.

* Het plaatsen van gereedschapskisten en tuinmeubilair is alleen toegestaan op de eigen tuin, dus niet op de paden of het gras.

* De maximale afmetingen van gereedschapskisten en koude bakken zijn:

Gereedschapskist: max. 300 cm lang, 70 cm breed en 70 cm hoog.

Koude bak: max. 300 cm lang, 70 cm breed en 70 cm hoog. In de koude bak mag geen glas verwerkt zijn.

Huidige kisten en koude bakken die op dit moment op de tuin staan en die niet aan deze maximale maten voldoen worden gedoogd maar moeten verwijderd worden als de huurder zijn tuin opzegt en mogen niet worden overgenomen door een volgende huurder.

Voor eventuele andere bouwwerken op uw tuin dient u contact op te nemen met het bestuur.

*Het gebruik van wilgentakken is uitsluitend toegestaan als vlechtwerk. Het is, om worteling te voorkomen, beslist niet toegestaan wilgentakken in de grond te plaatsen.
 

5. Het omgaan met afval

* Tuinafval dient, klein gemaakt, op de composthoop te worden gedeponeerd.

* Uitgezonderd hiervan:

Tomaten- en aardappelloof, aardperen en zieke gewassen zoals knolvoet. Ook het storten van heermoes, kweek en zevenblad is niet toegestaan. Dit afval wordt in aparte bakken verzameld.

* Voor ander afval (plastic, stenen, touw e.d.) staat er een afvalcontainer, die regelmatig opgehaald wordt. (Omdat hier aanzienlijke kosten aan zijn verbonden is het verzoek uw afval zoveel mogelijk mee naar huis te nemen.)

* Grofvuil wordt apart verzameld en op gezette tijden door een tuinder naar het milieupark gebracht.

  

6. Algemene tuindelen

De kruidentuin is voor algemeen gebruik. Pluk met mate, zodat uw medetuinder er ook van kan genieten.

 

 7. Materiaalruimte

Er is gereedschap beschikbaar voor gemeenschappelijk gebruik. Het gebruik hiervan is voor eigen risico. Gebruikte gereedschappen moeten schoon worden teruggezet. Tevens is er ruimte voor uw schoenen en werkkleding.

  

8. Corvee

In de maanden april t/m november is er iedere drie weken een werkochtend, waarbij algemene onderhoudswerkzaamheden op het complex worden verricht. Tijdens deze ochtenden is altijd ten minste één bestuurslid aanwezig. Tuinders worden in twee groepen ingedeeld, aan de hand van een schema. Men is dan 1x per 6 weken aan de beurt. Deze werkochtenden duren van 9.30 – 12.00 uur. Deelname aan deze werkzaamheden is verplicht.

Tuinders zijn zelf verantwoordelijk voor het voor het aftekenen van de presentielijst – als u niet getekend heeft bent u officieel niet aanwezig geweest. Mocht u verhinderd zijn dient u dit zelf vooraf te melden.

Bij voorkeur via de mail en anders schriftelijk, op een lijst die in de gereedschapsruimte hangt.

 Blijft u bij het uitvoeren en/of inhalen van deze verplichte werkzaamheden in gebreke wordt er door het bestuur een boete opgelegd van € 25,00 per keer. Mocht u hierop niet reageren, dan kan het bestuur, na een waarschuwing, overgaan tot ontbinding van het huurcontract.

 

9. Het is verboden

* Schade toe te brengen aan andere tuinen of beplantingen.

* Om open vuur te maken. Voor evenementen kan een uitzondering gemaakt worden.

* Overlast te veroorzaken door herrie of dronkenschap.

* Zich ongevraagd materialen of oogst van andere tuinders toe te eigenen. Dit zal leiden tot directe beëindiging van de tuinhuur.

* Dieren mee te nemen naar de tuin. Dit houdt tevens in dat er ook geen dieren gehouden mogen worden.

 

 

Opgesteld op 22 mei 2013*

Het bestuur van Stichting Tuinieren voor Ouderen

  * Herziene versie september 2020.

Contact:

 Adres: Tuinieren voor Ouderen

Achterdijk 2

3045 NX Rotterdam

Email: tuinierenvoorouderen@gmail.com

Website: www.tuinierenvoorouderen.jouwweb.nl

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------