Privacyreglement Stichting Tuinieren Voor Ouderen
Stichting Tuinieren Voor Ouderen, gevestigd aan Achterdijk 2, 3045NX Rotterdam, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.


Contactgegevens:
https://tuinierenvoorouderen.jouwweb.nl
Adres: Achterdijk 2, 3045NX Rotterdam
Telefoon: 010-2375405
De Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Tuinieren Voor Ouderen is te bereiken via tuinierenvoorouderen@gmail.com.


Persoonsgegevens die wij verwerken:
Stichting Tuinieren Voor Ouderen verwerkt uw persoonsgegevens omdat u als huurder
gebruik maakt van onze diensten.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres


Stichting Tuinieren Voor Ouderen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- het afhandelen van uw betaling(en)
- verzenden van onze nieuwsbrief
- om U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze
dienstverlening uit te kunnen voeren
- om U te informeren over wijzigingen van onze diensten


Bewaartermijn gegevens:
Stichting Tuinieren Voor Ouderen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig
is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de
volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:


- Voor- en achternaam: Voor het verhuren van een tuin of bak en de daaraan
verbonden verplichtingen (betaling, onderhoud,
verplichte werkzaamheden e.d.).
- Geboortedatum: Ter vaststelling of u binnen de doelgroep valt en zolang
u een tuin of bak huurt.
- Adresgegevens: Ter vaststelling of u binnen de doelgroep valt en zolang
u een tuin of bak huurt.
- Telefoonnummer: Om u te kunnen bereiken bij eventuele calamiteiten en
andere zaken die de huurovereenkomst van de tuin of
bak betreffen.
- E-mailadres: Voor het verzenden van nieuwsbrieven en andere
berichten/mededelingen vanuit het bestuur van de
Stichting.
Na beëindiging en finale afwikkeling van de huurovereenkomst worden deze gegevens
verwijderd.


Alle bovenvermelde persoonsgegevens zijn onder beheer van de Functionaris
Gegevensbescherming. Deze draagt er tevens zorg voor dat deze gegevens worden
verwijderd zoals hierboven omschreven.
Toegang tot deze persoonsgegevens heeft uitsluitend het dagelijks bestuur van de Stichting
Tuinieren Voor Ouderen. Zij is door middel van naam- en wachtwoordbeveiliging
geautoriseerd toegang tot de gegevens te krijgen.


Ten behoeve van de verplichte werkzaamheden stelt het bestuur voor- en achternaam en
eventueel het telefoonnummer van de huurders ter beschikking aan de coördinatoren van
deze werkzaamheden.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Personen van wie gegevens door de Stichting Tuinieren Voor Ouderen worden verwerkt,
hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten
verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens
sturen naar tuinierenvoorouderen@gmail.com.
De Functionaris Gegevensverwerking zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier
weken, op het verzoek reageren.


Stichting Tuinieren Voor Ouderen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om
een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat
kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Stichting Tuinieren Voor Ouderen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op
met ons op via ons e-mailadres:
tuinierenvoorouderen@gmail.com